Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10
Eindejaarspremie

 

De eindejaarspremie afdrukken     PDFdownloaden

  1. Voorafbetaling
  2. Aangifte van het brutobedrag van de premie
  3. Storting aan werknemer
  4. Rekeningnummer werknemers
  5. Afrekening per werkgever
  6. Opvolging door het Horecafonds
  7. Uitzondering
  8. Meer weten?

 

De eindejaarspremieeindejaarspremie

Op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kunnen de werknemers in de horecasector recht hebben op een eindejaarspremie. De uitbetaling van deze premie vormt meteen de belangrijkste opdracht voor het Horecafonds.

Het Fonds neemt hierbij de rol van “betalende derde” op zich. Elke werkgever betaalt individueel bijdragen om de eindejaarspremies van zijn werknemers te financieren.

Om de uitbetaling te bekomen verklaart de werkgever bij het Fonds welke de rechthebbende werknemers zijn in zijn onderneming, samen met het bedrag van hun individuele premies.

Het horecafonds gaat op basis van deze verklaringen over tot uitbetaling van de netto eindejaarspremies, na afhouding van de verschuldigde sociale- en fiscale bijdragen. Deze worden doorgestort naar de bevoegde instanties.

Voortaan zal het Fonds strikt toezien op de naleving van de verplichtingen t.a.v. het Fonds. Daarom worden de belangrijkste principes kort in herinnering gebracht.

 

Voorafbetaling

Werkgevers zijn verplicht gedurende heel het jaar, maandelijks, voor de 15de van de volgende maand bijdragen te betalen aan het horecafonds. Wettelijk gezien bedraagt deze bijdrage 12% van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend. (108% van de brutoloonmassa voor arbeiders)

Veel werkgevers laten het bedrag van de maandelijkse betalingen berekenen door hun sociaal secretariaat. Wil u als werkgever de berekening zelf doen dan kan dit ook. U ontvangt dan van het Fonds maandelijks een blanco overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling.

Gedurende het jaar bouwt elke werkgever tegoeden op. Of een werknemer al dan niet recht heeft op een premie, en hoeveel deze premie bedraagt kan pas bij begin van het volgend jaar worden nagegaan. Dan zullen deze tegoeden worden gebruikt om de eindejaarspremies aan werknemers uit te betalen en de diverse verplichte bijdragen hierop door te storten aan de bevoegde instanties.

Deze verplichting staat volledig los van de verplichtingen t.a.v. de RSZ.

 

Aangifte van het brutobedrag van de premieeindejaarspremie

Het horecafonds beschikt niet over al de nodige informatie over de werknemers om de premies zelf te berekenen.

Daarom dienen de werkgevers jaarlijks, per werknemer het brutobedrag van de eindejaarspremies te berekenen.

Deze bedragen moeten ten laatste op 10 januari van het volgende jaar worden aangegeven bij het Fonds.

Vaak wordt ook deze verplichting overgenomen door de sociale secretariaten van werkgevers.

Werkgevers die de aangifte zelf doen ontvangen van het Fonds een lijst met hun werknemers waarop het brutobedrag van de premie moet aangevuld worden.

In het pdf-document dat u op deze pagina kan downloaden wordt uitgelegd hoe een eindejaarspremie in de horeca berekend wordt.

Belangrijk is dat het Fonds deze aangifte tijdig ontvangt zodat het Fonds de eindejaarspremies tijdens de feestdagenperiode kan uitbetalen.

Indien geen enkele werknemer recht zou hebben op een eindejaarspremie, moet u dat zo aangeven aan het Fonds. Dit is een zgn. nihil aangifte.

Voor werknemers die in de loop van het jaar worden ontslagen dient de werkgever voor het einde van de maand die volgt op de maand waarin het ontslag werd gegeven aangifte doen van het bruto bedrag van de premie.

 

Storting aan werknemer

Het Fonds is wettelijk verplicht de netto eindejaarspremies te storten op rekening van de werknemers voor 31 januari van het volgende jaar.

back2top

 

Rekeningnummer werknemers

Indien het Fonds nog niet beschikt over het rekeningnummer van de werknemer ontvangt hij automatisch een speciaal formulier. Dit formulier moet:

Vooraleer het Fonds overgaat tot een effectieve storting op de bankrekening van de werknemer ontvangt de werkgever van het Fonds een overzicht van de aangegeven premies per werknemer.

Vanaf dat ogenblik heeft hij nog 10 kalenderdagen de tijd om correcties aan te brengen. Hij mag deze correcties met de hand aanbrengen en het verbeterde document terugfaxen op nr. 02 513 89 54 of terugsturen via mail op info@fondshoreca.be.

Nadien wordt de nettopremie automatisch gestort op de rekening van de werknemer. Na de uitbetaling van de premies zal het Fonds de nodige documenten opsturen naar de werknemers, zoals de fiscale fiche 281.10 en de individuele rekening.

eindejaarspremie

 

Afrekening per werkgever

Indien na de storting van de eindejaarspremies aan de werknemers een positief saldo overblijft van de maandelijkse voorschotten stort het Fonds dit automatisch terug naar de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een werknemer in de loop van het jaar vrijwillig de onderneming verlaat.

 

Opvolging door het Horecafonds

T.a.v. de werkgevers die nalaten maandelijks bijdragen te betalen en/of nalaten het bedrag van de eindejaarspremies aan te geven bij het Fonds zal het Fonds juridische procedures opstarten.

back2top

 

Uitzondering

Onder bepaalde strikte voorwaarden kunnen werkgevers een vrijstelling van de maandelijkse betalingen aanvragen. Deze mogelijkheid staat enkel open voor werkgevers die gedurende 3 jaar stipt hun voorafbetalingen respecteerden.

Bovendien is hier een extra kost aan verbonden.

Voor meer informatie over deze vrijstelling kan u contact opnemen met de afdeling eindejaarpremies van het Fonds.

 

Besluit

De bijdragen voor de eindejaarspremie dienen maandelijks, voor de 15de van de volgende maand te worden betaald.

De brutobedragen van de eindejaarspremies moeten jaarlijks, ten laatste op 10 januari worden aangegeven bij het Fonds.

 

Meer weten? back2top

Een uitgebreide samenvatting van de instructies aan werkgevers vindt u in het pdf-document dat u hieronder kan downloaden.

 

 

 

afdrukken     PDFdownloaden