Slide 1Slide 2Slide 3Slide 3Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10
Dimona

 

DIMONA in de Horecasector afdrukken

 1. Omschrijving
 2. Wie moet via Dimona aangegeven worden?
 3. Soorten aangiften
  1. Aangifte van indiensttreding
  2. Aangifte van uitdiensttreding
  3. Wijziging van de DIMONA-aangifte
  4. Annulatie van een aangifte
 4. Hoe gebeurt de Dimona-aangifte praktisch ?
 5. Gelegenheidsarbeid in de Horeca
 6. Verwerking van de aangifte door de RSZ
 7. Vereenvoudiging
 8. Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen

 

DIMONA in de Horecasector

Dimona

1. Omschrijving

Door middel van DIMONA stelt de werkgever de RSZ in kennis dat hij een werknemer aanwerft of dat een werknemer bij hem uit dienst gaat. Het begin en einde van de arbeidsrelatie wordt m.a.w. onmiddellijk gemeld aan de sociale zekerheidsinstellingen.Vandaar de naam Déclaration Immédiate of Onmiddellijke Aangifte, of Dimona.

Bedoeling is dat de werkgevers alle gegevens betreffende de tewerkstelling, de lonen en de arbeidstijd van hun personeel slechts éénmaal bij de RSZ hoeven aan te geven en dat deze gegevens door de RSZ kunnen meegedeeld worden aan andere instellingen die deel uitmaken van de Kruispuntbank (Rijksdienst voor Pensioenen, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Fonds voor Arbeidsongevallen,...). De administratieve verplichtingen van de werkgevers worden hierdoor drastisch verminderd.

2. Wie moet via Dimona aangegeven worden?

Voor alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden), de industriële en de erkende leerlingen, de studenten (ook wanneer enkel de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn) en alle personen die in de onderneming een individuele beroepsopleiding volgen, moet de werkgever een aangifte via DIMONA verrichten.

3. Soorten aangiften    back2top

De DIMONA-aangifte kan 4 vormen aannemen:

3.1. Aangifte van indiensttreding

Wanneer een werknemer in dienst treedt, moet de werkgever hiervan aangifte doen, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn prestaties aanvat. Volgende gegevens moeten meegedeeld worden:

Indien het een tewerkstelling van bepaalde duur betreft, kan de datum "uit dienst" reeds onmiddellijk vermeld worden.

3.2. Aangifte van uitdiensttreding

Uiterlijk de eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst doet de werkgever een aangifte van uitdiensttreding. Deze aangifte bevat volgende gegevens:

Indien bij de aangifte van indiensttreding reeds onmiddellijk de datum van uitdiensttreding vermeld werd, is het niet noodzakelijk een nieuwe aangifte «uit dienst» te doen.

3.3. Wijziging van de DIMONA-aangifte

De werkgever kan een wijzigende aangifte doen wanneer de oorspronkelijke aangifte naderhand foutief blijkt, bijvoorbeeld omdat de werknemer vroeger in dienst kwam of vroeger uit dienst is gegaan.

3.4. Annulatie van een aangifte

Als een werknemer niet in dienst komt, en de werkgever de DIMONA-aangifte reeds verricht had, moet deze geannuleerd worden. De aangifte verdwijnt dan volledig uit het systeem.

Indien de indiensttreding valt op een latere datum dan voorzien, dan moet de oorspronkelijke aangifte geannuleerd worden, en moet er een nieuwe aangifte verricht worden met de juiste datum van indiensttreding.

Gaat de werknemer uit dienst op een latere datum dan voorzien, mag de werkgever de aangifte niet wijzigen of annuleren maar moet een nieuwe aangifte "in dienst" verricht worden met als datum de eerste dag die volgt op de eerder (foutief) gemelde datum van uitdiensttreding.

4. Hoe gebeurt de Dimona-aangifte praktisch?    back2top

Meer info hierover vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be.

5. Gelegenheidsarbeid in de Horeca (Bron: RSZ, www.socialsecurity.be)

U vindt hierna de richtlijnen van het plan Horeca (PC 302) betreffende de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers vanaf 1 oktober 2013. Deze informatie vloeit voort uit de voorbereidende administratieve werken ter uitvoering van de nieuwe maatregelen waarvan de wettelijke bepalingen nog moeten gepubliceerd worden.

Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee:

Dimona:

Bijdragen berekend op een forfait van:

Sociale rechten (waaronder het vakantiegeld) zijn berekend op:

2 contingenten:

Dmfa:

Dimona

Register voor werktijdregeling voor extra's:

De notie 'gelegenheidswerknemer' in de Horeca blijft ongewijzigd. Het gaat telkens over een werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst sluit van bepaalde duur of voor een specifieke taak, voor maximaal 2 aansluitende dagen.

6. Verwerking van de aangifte door de RSZ    back2top

Na ontvangst van de datum van indiensttreding deelt de RSZ onmiddellijk een DIMONA-nummer mee aan de verzender (sociaal secretariaat of werkgever). Dit zal gebeuren langs hetzelfde kanaal via hetwelk de aangifte gedaan werd. Het DIMONA-nummer geldt als ontvangstbewijs.

Uiterlijk 10 werkdagen volgend op iedere aangifte van in- of uitdiensttreding, verstuurt de RSZ een bericht met vermelding van het DIMONA-nummer en de geregistreerde gegevens. De werkgever heeft 5 dagen om de in het bericht vermelde gegevens te betwisten, zoniet worden ze definitief en gelden ze als bewijs van aangifte. Deze berichten moeten tot 6 maanden na ontvangst bewaard worden.

7. Vereenvoudiging    back2top

Door de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling werden een aantal sociale verplichtingen van de werkgevers afgeschaft of vereenvoudigd.

8. Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen    back2top

De werkgever die de DIMONA-verplichtingen niet naleeft, wordt gesanctioneerd.

Meer info hierover vindt u op www.werk.belgie.be of www.socialsecurity.be.

afdrukken